Visita d’un grup de la Casa d’Oficis a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a diferents grups escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

12 d'abril de 2019

El dia 1 d’abril de 2019 un grup del curs de cuina de la Casa d’Oficis han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.
L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en dues parts ben diferenciades:

-En la primera es va realitzar una recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

.- En la segona part es van portar a terme una activitat més dinàmica en la que els alumnes havien de classificar els residus segons la tipologia o característiques dels mateixos.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.